ARTIKEL 1
– Definities Klant: de natuurlijke persoon die ondersteuning/zorg afneemt bij Domestico Zorg. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de klant of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de klant persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Domestico Zorg: rechtspersoon die ondersteuning/zorg verleent, gefinancierd op grond van de Wet langdurige ondersteuning/zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde ondersteuning/zorg en/of aanvullende diensten. Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een klant in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de Wlz, de Zvw of de Wmo. Geneeskundige handelingen: alle verrichtingen, waaronder inbegrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de klant met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, een en ander zoals beschreven in artikel 7:446 – 468 Burgerlijk Wetboek (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de klant. Klantondersteuning: ondersteuning van de klant, onder meer bij het overleg over het zorg-leefplan, waarin het zorgkantoor voorziet; Zorgplan / zorg-leefplan / ondersteuningsplan: document waarin de klant aangeeft welke ondersteuning/zorg hij nodig heeft en welke bijdrage aan die ondersteuning/zorg hij verwacht van Domestico Zorg en eventuele andere zorgaanbieders of mantelzorgers. Diensten: de diensten die door Domestico Zorg ten behoeve van klanten op grond van een overeenkomst worden geleverd.
ARTIKEL 2
– Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en Domestico Zorg gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot ondersteuning/zorg zonder verblijf.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
ARTIKEL 3
– Bekendmaking algemene voorwaarden
1. Domestico Zorg overhandigt de algemene voorwaarden aan de klant voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Domestico Zorg licht op verzoek van de klant de algemene voorwaarden mondeling toe.
ARTIKEL 4
– Afwijking van de algemene voorwaarden
Van deze algemene voorwaarden kan Domestico Zorg niet afwijken, tenzij dat uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijking dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
ARTIKEL 5
– Duidelijke informatie
Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 4 van 14

1. Steeds als Domestico Zorg de klant informatie verschaft, doet hij dit op een voor de klant geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de klant de informatie heeft begrepen.

2. Als Domestico Zorg de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan of de klant deze informatie kan ontvangen.

3. Indien het belang van de klant dit vereist, dient Domestico Zorg de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de klant.

4. Domestico Zorg zorgt ervoor dat de klant of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 6
– Bevoegdheden van de vertegenwoordiger.
1. Voor zover de klant wilsonbekwaam is treedt de vertegenwoordiger in de plichten en rechten van de klant uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 7
– Keuze-informatie
1. Domestico Zorg zorgt ervoor dat die informatie beschikbaar is die het voor de klant mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere zorgaanbieders, om uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken.

2. De in het vorige deel bedoelde informatie wordt door Domestico Zorg beschikbaar gesteld op de website, in schriftelijk materiaal of in vorm van een brochure.
ARTIKEL 8
– Levering/ verrichten van de diensten
1. De levering van de dienst vindt plaats op de door de klant en Domestico Zorg overeengekomen locatie.

2. De levering en het verrichten van de diensten vindt zoveel mogelijk plaats op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen met in acht neming van beschikbaarheid van de zorgverlener.
ARTIKEL 9
– De intake
1. Domestico Zorg biedt aan de klant schriftelijke informatie voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst over tenminste de volgende punten:
a. De vormen van ondersteuning/zorg die Domestico Zorg kan bieden, de gevolgen van een nieuwe indicatie als deze lichtere of zwaardere ondersteuning/zorg noodzakelijk maakt en de mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie als de ondersteuning/zorg niet langer nodig is;
b. De procedure ter verkrijging van een nieuwe indicatie, de mogelijkheid dit door Domestico Zorg te laten doen en de gevolgen daarvan;
c. Het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;
d. De procedure rond het opstellen van een zorg-leefplan;
e. De ondersteuning/zorg en/of diensten die de klant al dan niet zelf moet betalen en de keuzemogelijkheid om van die ondersteuning/zorg en/of diensten al dan niet gebruik te maken;
f. De mate waarin Domestico Zorg gebruik maakt van de diensten van vrijwilligers;
g. De bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie; Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 5 van 14
h. Waar de klant aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Domestico Zorg in staat te stellen te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
i. De mogelijkheid om wensen van de klant te honoreren;
j. De wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschaps-mogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;
k. Het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;
l. Het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking;
m. De klachtenregeling;
n. Deze algemene voorwaarden;
o. Indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op afstand;
p. Het privacy beleid;
q. Het medicatiebeleid

2. Domestico Zorg gaat tijdens het intakegesprek na of de klant de schriftelijke informatie heeft begrepen. De klant maakt aan Domestico Zorg zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna.

3. Als de klant ten tijde van het laatste gesprek vóór de totstandkoming van de overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk dat een indicatiestelling is aangevraagd.

4. Domestico Zorg wordt direct geïnformeerd door de klant indien hij ondersteuning/zorg van andere zorgaanbieder ontvangt.
ARTIKEL 10
– Totstandkoming overeenkomst
1. Op basis van de intake doet Domestico Zorg een aanbod aan de klant waarin de te leveren ondersteuning/zorg en allee te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het aanbod van Domestico Zorg aanvaardt. De zorgovereenkomst wordt ter bevestiging hiervan ondertekende door Domestico Zorg en de klant en Domestico Zorg bevestigd de uitvoering van de opdracht mondeling of schriftelijk.

3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
1 e Een verwijzing naar de geïndiceerde ondersteuning/zorg;
2 e Een bepaling dat het op te stellen zorg-leefplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
3 e Een beschrijving van de diensten waar de klant gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de klant komen;
4 e Een beschrijving van de overeengekomen aanvullende ondersteuning/zorg die voor rekening van de klant komt en een specificatie van de kosten;
5 e Een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de klant voor verplichte kwaliteitsmetingen en controles zoals verlangd wordt bij contracteren van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels;
6 e Een kopie van deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 11
– Totstandkoming van het zorg-leefplan
1. In samenspraak met de klant wordt er en zorg-leefplan opgesteld door Domestico Zorg. Bij het overleg over het zorg-leefplan biedt Domestico Zorg de klant ondersteuning aan.

2. Domestico Zorg legt het in deel 1 opgestelde zorg-leefplan uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening voor aan de klant ter instemming.

3. Na instemming van de klant wordt het zorg-leefplan van kracht. Het zorg-leefplan wordt ondertekend door de klant en Domestico Zorg. Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft het ondertekende zorg-leefplan ter beschikking van de klant.

4. In het geval er sprake is van geneeskundige handelingen, is er in de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht worden van het zorg-leefplan, voor deze geneeskundige handelingen toestemming van de klant vereist. Tenzij onverwijlde uitvoering van de handeling kennelijk nodig is om uiteindelijk ernstig nadeel voor de klant te voorkomen en de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt.
ARTIKEL 12
– Doel en inhoud van het zorg-leefplan
1. Het doel van het zorg-leefplan is de kwaliteit van leven van de klant te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.

2. Het zorg-leefplan beschrijft de gezondheidssituatie van de klant ten gevolge van diens aandoeningen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende risico’s voor diens gezondheid en welzijn, de met de klant afgesproken vormen van ondersteuning/zorg en, indien er sprake is van geneeskundige handelingen, de uit te voeren verrichtingen.

3. In het zorg-leefplan wordt in ieder geval vasteglegd: – Op welke momenten of met welke regelmaat de onderdelen van het zorg-leegplan worden uitgevoerd en door welke disciplines; – Welke familieleden van de klant of anderen worden geïnformeerd over de zorgverlening of worden betrokken bij de zorgverlening en hoe dat plaatvindt; – De momenten van evaluatie van het zorg-leefplan.
ARTIKEL 13
– Naleving van het zorg-leefplan
1. De ondersteuning/zorg wordt uitgevoerd door Domestico Zorg volgens de afspraken in het zorg-leefplan.

2. Domestico Zorg stelt de klant direct in kennis, wanneer Domestico Zorg de afgesproken ondersteuning/zorg niet conform het zorg-leefplan kan verlenen. Domestico Zorg wordt direct in kennis gesteld, wanneer de klant de afgesproken ondersteuning/zorg niet conform het zorg-leefplan kan ontvangen.

3. In samenspraak met de klant wordt het zorg-leefplan minimaal een keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De klant kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De bijstellingen en evaluatie worden schriftelijk vastgelegd. Binnen zes maanden na instemming van de klant met het zorg-leefplan vindt de eerste evaluatie plaats, of zoveel eerder als nodig is.

4. Toestemming van de klant is vereist, indien tussentijds afwijking van het zorg-leefplan noodzakelijk is. Tenzij onverwijlde afwijking van het zorg-leefplan kennelijk nodig is om uiteindelijk ernstig nadeel voor de klant te voorkomen en de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt.

5. Individuele zorgverleners worden door Domestico Zorg geïnstrueerd over de rechten van de klant ten aanzien van zijn zorg-leefplan en stelt ook de klant hiervan op de hoogte. Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 7 van 14

6. Als Domestico Zorg afgesproken ondersteuning/zorg niet verleent, biedt Domestico Zorg de klant – zonder dat de klant hem in gebreke hoeft te stellen – een redelijke genoegdoening aan.

7. De klant meldt uiterlijk 48 uur van tevoren aan Domestico Zorg, als de klant voor een bepaalde periode of bepaald moment geen ondersteuning/zorg of diensten wenst te ontvangen. Domestico Zorg kan kosten in rekening brengen aan de klant, wanneer de klant dit niet doet. Tenzij de klant kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde ondersteuning/zorg.
ARTIKEL 14
– Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald

3. Domestico Zorg heeft een privacyreglement. De klant kan het privacyreglement inzien en/of opvragen. Hiertoe kan hij/zij contact opnemen met een van de managers van Domestico Zorg via telefoonnummer 06-16028216
ARTIKEL 15
– Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1. Domestico Zorg moet toestemming krijgen van de klant:
a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de klant als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de klant;
b. als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie. 2. Onder anderen zoals bedoeld in deel 1 sub a wordt niet verstaan: a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
b. de vertegenwoordiger.

3. Toestemming van de klant moet worden verkregen, indien Domestico Zorg bij een gesprek of bij een geneeskundige handeling een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn.
ARTIKEL 16
– Bewaren van gegevens
1. Gegevens blijven ten alle tijde ter beschikking van zowel Domestico Zorg als de klant, als Domestico Zorg zorginhoudelijke gegevens over de klant vastlegt.

2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Domestico Zorg de gegevens en krijgt de klant een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van klanten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
ARTIKEL 17
– Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Domestico Zorg aan derden
1. Zonder schriftelijke toestemming van de klant verstrekt Domestico Zorg geen (inzage in) gegevens over de klant aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijk verplichting. 2. Onder derden als bedoeld in het eerste deel wordt niet verstaan: Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 8 van 14 a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken. 3. Domestico Zorg geeft na overlijden desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de klant daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld. 4. Individuele zorgverleners worden door Domestico Zorg geïnstrueerd over hun geheimhoudingsplicht en stelt ook de klant hiervan op de hoogte.
ARTIKEL 18
– Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
1. Domestico Zorg moet toestemming van de klant hebben, telkens als Domestico Zorg de klant wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. 2. De klant wordt door Domestico Zorg geïnformeerd over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de risico’s van de medewerking eraan.
ARTIKEL 19
– Zorg
1. Ondersteuning/zorg wordt door Domestico Zorg geleverd met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en klanten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld. 2. Domestico Zorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van Domestico Zorg of in opdracht van Domestico Zorg ondersteuning/zorg verlenen aan de klant: a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele standaard moet Domestico Zorg motiveren en aan de klant uitleggen. Domestico Zorg maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de klant in het zorg-leefplan. 3. Domestico Zorg zorgt voor continuïteit van de ondersteuning/zorg. 4. Domestico Zorg past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, tenzij de situatie zodanig risicovol is voor anderen of voor de klant dat er geen enkel alternatief is en toepassing uitsluitend binnen de wettelijke kaders wordt gedaan. Bij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen legt Domestico Zorg in het zorg-leefplan vast: a. de aanleiding tot het nemen van de maatregelen; b. welke maatregelen zijn genomen; c. welke alternatieven zijn overwogen; d. welk effect de vrijheidsbeperking heeft gehad op de klant.
ARTIKEL 20
– Veiligheid
Domestico Zorg maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
ARTIKEL 21
– Afstemming (één klant – meer zorgverleners)
Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg pagina 9 van 14 A. Binnen de organisatie van Domestico Zorg 1. Als een klant te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van Domestico Zorg of in opdracht van Domestico Zorg werken, zorgt Domestico Zorg dat alle betrokken zorgverleners: a. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de klant; b. de klant tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de ondersteuning/zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde zorgverlener valt, of op verzoek van de klant; c. met elkaar periodiek overleggen over de klant; d. bij overdracht van de klant aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens doorgeven en de klant daarover informeren. 2. Ten alle tijden zorgt Domestico Zorg ervoor dat voor de klant duidelijk is: a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is; b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de klant, diens vertegenwoordiger en familieleden. B. Binnen en buiten de organisatie van Domestico Zorg 3. Als een klant te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste een niet binnen de organisatie van Domestico Zorg of in opdracht van Domestico Zorg werkt, zorgt Domestico Zorg ervoor dat: a. de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de klant tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld; b. afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming van de klant plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de klant worden meegenomen.
ARTIKEL 22
– Incidenten
1. Domestico Zorg informeert de betreffende klant zo spoedig mogelijk na een incident over: a. de aard en de oorzaak van het incident; b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen. 2. Wanneer een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de klant, wordt er met de klant en Domestico Zorg besproken wat de aanpak daarvan is en de mogelijke behandelingsalternatieven en worden en afspraken gemaakt over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg. De klant wordt door Domestico Zorg hierbij uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van Domestico Zorg. 3. Om uiteindelijke gevolgen van het incident voor de klant te beperken wordt er door Domestico Zorg adequate ondersteuning/zorg verleent. Het genoemde in deel 2 hoeft niet aan worden voldaan in geval van spoedeisende ondersteuning/zorg.
ARTIKEL 23
– Zorg voor persoonlijke eigendommen 1. Degenen die betrokken zijn bij de ondersteuning/zorg voor de klant onder de verantwoordelijkheid van Domestico Zorg, zorgt Domestico Zorg voor dat zij zorgvuldig omgaan met diens eigendommen. 2. Domestico Zorg vergoed materiële of andere schade aan de klant, indien deze bij de uitvoering van de overeenkomst door medewerkers van Domestico Zorg is ontstaan, in zoverre deze schade gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Domestico Zorg. 3. Een eigen risico van € 50,- wordt door Domestico Zorg aan de klanten berekent. 4. De melding van schade aan Domestico Zorg dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan van de schade, dan wel na ontdekking of het moment waarop de schade had kunnen worden ontdekt gedaan te worden. 5. Schade die niet met inachtneming van het artikel 23.4 bepaalde ter kennis van Domestico Zorg is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 10 van 14 7. Zorgverlening op afstand
ARTIKEL 24
– Zorgverlening op afstand
1. Domestico Zorg verleent, faciliteert en ondersteund na toestemming van de klant ondersteuning/zorg op afstand, indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van Domestico Zorg. Deze toestemming wordt opgenomen in het zorg-leefplan. 2. Met de klant en Domestico Zorg wordt afgesproken hoe de voor de zorgverlening relevante informatie-uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken partijen de informatie moeten verschaffen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorg-leefplan. 3. De klant wordt vooraf geïnformeerd door Domestico Zorg over de randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening op afstand en Domestico Zorg controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan. 4. Domestico Zorg zorgt dat de klant goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is. 5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van zorgverlening op afstand.
ARTIKEL 25
– Verplichtingen van de klant
1. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Domestico Zorg legitimeert elke klant zich met een wettelijk, erkend, geldig legitimatiebewijs. 2. De naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon worden bij de intake gegeven aan Domestico Zorg door de klant, indien van toepassing, van de persoon die door de klant schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de klant niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. 3. De klant geeft Domestico Zorg, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring. 4. Gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Domestico Zorg en vrijwilligers, onthoudt de klant zich van. 5. Alle noodzakelijke medewerking om Domestico Zorg in staat te stellen de ondersteuning/zorg te leveren conform regelgeving (o.a. de Arbo-richtlijnen) betreffende de arbeidsomstandigheden wordt door de klant verleent. 6. Aanwezigheid van voldoende verpleegkundige hulpmiddelen om de om de verzorging adequaat te kunnen uitvoeren worden door de klant verzorgd. 7. De zorgverleners of andere personen werkzaam bij of in opdracht van Domestico Zorg worden door de klant de gelegenheid geboden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het zorg-leefplan of in het kader van veiligheid. 8. Domestico Zorg wordt door de klant geïnformeerd zodra hij ondersteuning/zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder. Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 11 van 14
ARTIKEL 26
– Betaling
1. Voor zover ondersteuning/zorg en diensten niet op grond van de WLZ, de WMO of de ZVW rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald, is de klant de overeengekomen prijs verschuldigd aan Domestico Zorg.

2. De tarieven worden vermeld per uur, per eenheid of per maand. Eventuele reiskosten worden apart vermeld.

3. Parkeerkosten, ten behoeve van de zorgverlening, zijn voor rekening van de klant.

4. De klant dient minimaal een maand van tevoren op de hoogte worden gebracht, indien Domestico Zorg de prijzen wijzigt.

5. Voor de vooraf overeengekomen kosten van ondersteuning/zorg en diensten, als bedoeld in artikel 10 deel 3, stuurt Domestico Zorg een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de klant. Voor de diensten, als bedoeld in artikel 10 deel 3, brengt Domestico Zorg geen kosten in rekening als de klant er geen gebruik van heeft gemaakt, mits de klant zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld conform artikel 13 deel 7.

6. De betaling dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn als op de factuur is vermeld.

7. Domestico Zorg stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

8. Domestico Zorg is gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn, als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

9. De levering van goederen en diensten kunnen gerechtigd worden opgeschort door Domestico Zorg totdat alle facturen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de facturen van de klant voldoende zekerheid is gesteld. 10 Domestico Zorg heeft het recht de voor invordering van het verschuldigde bedrag te maken kosten, gerechtelijk of buitenrechtelijk ten laste van de klant te brengen. Voor buitenrechtelijke kosten kan Domestico Zorg 15% van het verschuldigde bedrag in rekening brengen.
ARTIKEL 27
– Procedure aanvragen nieuwe indicatie/ vervolgindicatie
1. Een gesprek met het oog op het stellen van een nieuwe indicatie tussen de klant en Domestico Zorg, wordt gehouden als Domestico Zorg constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde ondersteuning/zorg. 2. Tijdens dit gesprek a. Wordt er door Domestico Zorg uitgelegd waarom het noodzakelijk is dat de klant tijdig over een nieuwe indicatie beschikt; b. 1. Binnen de Wlz heeft de klant de keus om de aanvraag zelf in te dienen dan wel dit door Domestico Zorg te laten doen; 2. Binnen de Zvw stemt de klant met de wijkverpleegkundige af wat er aan ondersteuning/zorg nodig is. 3. Binnen de Wmo gaat de klant zelf in overleg met de gemeente of het sociale wijkteam. c. geeft Domestico Zorg gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten ondersteuning/zorg kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de klant. Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 12 van 14 d. stelt Domestico Zorg de klant in de gelegenheid een bedenktijd van twee weken in acht te nemen, als deze daar behoefte aan heeft. 3. Domestico Zorg kan achteraf kosten in rekening brengen aan de klant, als de klant door eigen toedoen niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde ondersteuning/zorg.
ARTIKEL 28
– Spoedzorg 1. Er dient direct een nieuwe indicatie gesteld te worden, als de zorgbehoefte van de klant plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur substantieel zwaardere of andere ondersteuning/zorg nodig is. Zie artikel 27. ARTIKEL 29
– Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt: a. door overlijden van de klant; b. bij wederzijds goedvinden; c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Domestico Zorg, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31; d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan; e. ingeval van ontbinding door de rechter. ARTIKEL 30
– Opzegging algemeen
1. De overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden door de klant, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. 2. De overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd door Domestico Zorg, onder opgaaf van reden, met inachtneming van het in artikel 31 bepaalde.
ARTIKEL 31
– Opzegging door Domestico Zorg
1. Domestico Zorg kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:
a. Als de ondersteuning/zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag worden verleend door Domestico Zorg, omdat Domestico Zorg geen toelating heeft op grond van de Wtzi1 voor de geïndiceerde ondersteuning/zorg. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
1 e Domestico Zorg neemt een opzegtermijn van ten minste 8 dagen in acht;
2 e Domestico Zorg heeft al bij de intake aan de klant duidelijk gemaakt welke vormen van ondersteuning/zorg hij wel en niet verleent;
3 e Domestico Zorg spant zich in om voor de klant een passend alternatief te vinden.

b. Als de ondersteuning/zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag worden verleend door Domestico Zorg, omdat het contract tussen Domestico Zorg en het zorgkantoor geen ruimte biedt voor de geïndiceerde ondersteuning/zorg. In dat geval is voor de opzegging vereist dat Domestico Zorg zich vergeefs tot het zorgkantoor heeft gewend met het verzoek om toestemming; ook geldt het bepaalde in a onder 1e, 2e en 3e. 1 Wet toelating zorginstellingen Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 13 van 14

c. Als de ondersteuning/zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet kan worden verleend door Domestico Zorg, omdat Domestico Zorg niet de hiervoor benodigde specialistische deskundigheid heeft. In dat geval gelden de vereisten voor opzegging als genoemd in a onder 1e , 2e en 3e ;

d. wanneer er geen nieuwe indicatie is verkregen en de huidige indicatie van de klant eindigt, of geen indicatie wordt verleend;

e. als de indicatie nog loopt terwijl de ondersteuning/zorg niet langer nodig is. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
1 e Domestico Zorg neemt een opzegtermijn van ten minste 8 dagen in acht;
2 e Domestico Zorg heeft al bij de intake aan de klant duidelijk gemaakt dat de overeenkomst eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;
3 e Domestico Zorg heeft de klant gewezen op de mogelijkheid van een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de ondersteuning/zorg.

f. om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1 e Domestico Zorg heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de klant besproken;

2 e Domestico Zorg heeft de klant een passend alternatief aangeboden;

3 e Domestico Zorg heeft de klant gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;

4 Domestico Zorg neemt een opzegtermijn van ten minste 8 dagen in acht.

2. De overeenkomst eindigt niet eerder dan de dag waarop de klant ondersteuning/zorg ontvangt van de nieuwe zorgaanbieder in de situaties genoemd in deel 1 onder a, b en c.
ARTIKEL 32
– Informatie bij beëindiging
Er vindt een gesprek plaats tussen de klant en een hiertoe bevoegde, door Domestico Zorg aangewezen functionaris bij beëindiging van de overeenkomst als beschreven in artikel 29 onder b en c, bij dit gesprek komen de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde. Dit gesprek omvat in ieder geval:.
– aan welke instantie/zorgverlener door Domestico Zorg informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;
– informatie over afspraken die Domestico Zorg met derden heeft gemaakt met betrekking tot de nazorg. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. ARTIKEL 33
– Klachtenregeling
1. De opvang en afhandeling van klachten door Domestico Zorg beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling daarvan, de behandeling van de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, dienen klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Domestico Zorg.

3. Volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst, afgehandeld door Domestico Zorg. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

4. Er is sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, dan begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.

5. Er wordt aangifte gedaan bij de politie, bij verdenking van het begaan van een strafbaar feit door een medewerker van Domestico Zorg. Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg 150703 Algemene leveringsvoorwaarden Domestico Zorg Pagina 14 van 14
ARTIKEL 34
– Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Geschillen tussen Domestico Zorg enerzijds en de klant anderzijds over de uitvoering of de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen zowel door Domestico Zorg als door de klant schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de: Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)

2. Over de aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd ten aanzien van geschillen als de vordering een financieel belang van €5.000 niet te boven gaat.

3. De geschillencommissie neemt een geschil in behandeling nadat de klacht, binnen de gestelde tijd, ingediend is bij de door Domestico Zorg aangewezen klachten commisionaris, als de klacht volledig en duidelijk omschreven overeenkomst artikel 33 is.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan zoals aangegeven in artikel 33 deel 4 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Domestico Zorg is gebonden aan de keuze van de klant als hij een geschil voorlegt aan de geschillencommissie. De klant moet zich binnen vijf weken uitspreken of hij akkoord gaat, als Domestico Zorg een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen. Als de klant daarmee niet akkoord gaat na het verstrijken van voornoemde termijn dient Domestico Zorg dit aan te kondigen en zal Domestico Zorg zich vrij achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

6. De uitspraak door de geschillencommissie wordt gedaan met inachtneming van de bepaling van het voor haar geldende regelement. Desgevraagd wordt het regelement van de geschillencommissie toegezonden De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies. Er is een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een geschil.

7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde geschillencommissie of aan de rechter.
ARTIKEL 35
– Slotbepalingen
1. Wijzigingen in de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.

3. Zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij zijn partijen niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derde.
error: Content is beschermd !!